Generelle Vilkår og Betingelser (GVB)

Download GTC

§ 1 Gyldighed

 1. Alle aftaler og tilbud mellem panel sell (sælger) og Kunde skal, i tillæg til tilbuddet og særvilkårene som er nævnt i ordrebekræftelsen, baseres på følgende vilkår og betingelser hvis disse er gældende på tidspunktet, selv når sælger ikke henviser til dem i fremtiden. Ved at afgive en bestilling eller godtage en levering eller tjenester, bekræfter kunden at han/hun accepterer vores Generelle Vilkår og Betingelser (GVB).
 2. Afvigende vilkår og betingelser er ikke en del af denne kontrakt med mindre de bliver accepteret skriftligt at sælger. Sælgerens stilhed i denne sammenhæng indebærer ikke samtykke til at modsætte sig de generelle vilkår og betingelser for kunden. Hvis vilkår og betingelserne for kunden også bliver en del af kontrakten, på grund af en eksplicit godkendelse fra sælger, gælder følgende vilkår og betingelser for sælgeren i enhver konflikt mellem vilkårene og betingelserne. 
 3. Disse vilkår og betingelser skal blive en del af kontrakten i henhold med de lovbestemte krav. Paragraf 1 og 2 gælder ikke hvis Kunden er forbruger. Kunden anses som forbruger i den grad de bestilte varer og tjenester ikke kan tildeles vedkommendes virksomhed. Dog skal en entreprenør betragtes som en naturlig eller juridisk enhed eller partnerskab med retslig kapacitet som er tilknyttet sin kommercielle virksomhed. 

§ 2 Særlige vilkår for B-klasses materialer og 1B handelsvarer

 1. Hvis varer af B-standard leveres, er disse ikke handelsvarer af gennemsnitlig kvalitet, men lavere standard. Disse materialer kan have ridser, buler, skum- og malingsfejl (f.eks. maling som er løsnet fra pladen) og større tolerance i størrelse og længde, manglende overholdelse af DIN og RAL-regler, samt ujævnheder. Disse afvigelser fra den almindelige standard er ikke defekter. Af og til kan "klinkepaneler" leveres. Disse kendetegnes ved overlappende og nittende stålplader. Sælger påtager sig også retten til at levere, uden tillægsomkostninger, længere paneler end bestilt hvis den bestilte længde ikke er tilgængelig. Dette er heller ikke en defekt. 
 2. Hvis "1B-varer" leveres er dette nye materialer med sporadiske udvendige afvigelser som hovedsageligt vedrører kompositionen af materialet (f.eks. ståltykkelsen, skumpositionen). Med 1B-varer betragtes det ikke som fejl i varerne hvis der forekommer eksterne afvigelser fra den normale standard. Derudover har kunden ikke ret til erstatning, garanti eller returnering. 
 3. Ved B-materialer kan den egentlige tilgængelighed af de tilbudte varer ikke garanteres, selv efter at aftalen er indgået. Hvis varerne ikke er tilgængelige og ikke kan gøres tilgængelige inden rimelig tid, har sælger ret til at erstatte det utilgængelige tilbud eller deler af varer hvis resultatet ikke fører til forringelse for kunden. I tilfælde af dette ikke er muligt, vil hele købesummen blive betalt tilbage til kunden, enten for hele kontrakten eller for umulige dele heraf, hvis den resterende del af kontrakten forbliver i orden. Yderligere krav er udelukkede med mindre sælger har manglende evne til at levere resultater eller viser grov uagtsomhed.
 4. Ved tilfælde af B-standard materialer eller 1-B-materialer findes der ingen garanti for, at alle varer opfylder de normale krav der stilles til ståltykkelse og skum. 

§ 3 Tilbud og indgåelse af kontrakt

 1. Alle tilbud er uforpligtende.
 2. Kontrakten indgås først når fakturaen er sendt af Sælger. Fakturaen udgør den skriftlige ordrebekræftelse. Hvis ingen faktura sendes, er kontrakten indgået når Kunden modtager varerne. 
 3. Skulle bestillingsbekræftelsen variere fra den mundtlige ordre, skal den skriftlige bekræftelse som den gældende, med mindre at en anden skriftlig indvending er indsendt inden tre arbejdsdage.
 4. I tilfælde af at produkter som tilbydes ikke længere er tilgængelig ved bestilling, skal Sælger informere Kunden om dette. Hvis produktet permanent er utilgængeligt, skal Sælgeren opsige godkendelseserklæringen. Kontrakten iværksættes ikke. 
 5. Hvis varen er midlertidig utilgængelig vil Sælger informere Kunden om dette. Hvis der opstår en forsinkelse på mere end to uger har Kunden ret til at trække sig tilbage fra kontrakten. 
 6. Yderligere enigheder træder kun i kraft hvis disse bekræftes på skriftlig vis. Bekræftelse per fax er tilstrækkeligt. 
 7. Sælger forbeholder sig retten til prisændringer, tekniske ændringer, fejl, udskriftsfejl og/eller tidligere salg. 

§ 4 Priser

 1. Alle priser er i danske kroner plus skatter og afgifter med mindre at andet er opgivet. 
 2. Priserne som er aktive på tidspunktet ved ordreafgivelsen, er de gældende priser. I tilfælde af hændelser som opstår 2 uger efter kontraktens indgang, men før forsendelsen af varer som medfører uventet påvirkning udenfor sælgerens kontrol og som væsentligt ændrer prisberegningen, giver Sælger ret til at ændre den aftalte pris, men kun til et beløb som er i overensstemmelse med de nye forhold. Dette gælder specielt for ændringer i lovgivningen, i reglementer osv. Den nye justerede pris skal beregnes på samme grundlag som den oprindelige pris, og skal ikke tjene til at øge fortjenesten. 
 3. Betydelige uforudsete ændringer i materialepriser som opstår 2 uger efter ordreplaceringen, men før forsendelse af varerne, lader Sælger justere prisen i henhold til prisøgningen såfrem at Sælger kan fremvise dokumenter som beviser de nævnte prisændringer. En prisændring på mere end 10% betragtes som betydelig. 
 4. For leveringer i EU-lande, gælder Tysklands nuværende salgsskattesater. For lande udenfor EU, skal ordreprisen reduceres med dette beløb. De almindelige importskatte skal betales af Kunden. 

§ 5 Betalingsvilkår

 1. Købssummen som er inkluderet i alle omkostninger betales fra fakturadatoen og før levering. 
 2. Kun betalinger over nettet godtages, uden nogen rabatter eller afslag med mindre at dette er aftalt skriftligt. 
 3. Kunden kan kun kompensere Sælgers krav hvis modkravet fra Kunden er ubestridt eller bestemt på en juridisk bindende måde. 

§ 6 Levering

 1. Vores tilbud er gældende ved afhentning af varer fra varehuset eller fabrikken. 
 2. Hvis Kunden behøver transport, kan dette arrangeres med Sælgeren, alt efter tilgængeligheden af passende transportselskaber. 
 3. Leveringstiden afhænger af transportselskabet som anvendes og betingelserne til kunden. Da Sælgeren er afhængig af eksterne transportselskaber til fragt, er Sælgeren ikke ansvarlig for betingelser. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for forsinkelser som er forårsaget af transportselskabet. 
 4. Hvis sælgeren forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af force-majeure omstændigheder som ikke var forudsigelige på tidspunktet hvor kontrakten blev indgået, er Sælgeren fritaget for sine forpligtelser for varigheden af denne forstyrrelse. Eksempler på disse omstændigheder er arbejdstvister, strejker, lockouts, uforudsigelige forstyrrelser i drift eller uundgåelig mangel på råvarer, samt andre lignende omstændigheder. 
 5. Den aftalte leveringstid forlænges med varigheden på forstyrrelsen. Nye skadekrav fra kunden er udelukket i tilfælde af de nævnte omstændigheder. Kontraktsforpligtelsen til Kunden suspenderes også under forstyrrelsens forløb. Sælger skal straks informere Kunden om begyndelsen og slutningen af denne force majeure-tilstand i henhold til denne bestemmelse og fremlægge bevis for manglende ansvar senest 6 måneder efter forstyrrelsens slutning. Retten til at trække sig fra kontrakten forbliver i samarbejde med lovbestemmelser som er upåvirket for begge parter. 
 6. Hvis leveringen er forsinket som følge af forhold forårsaget af Kunden, er Kunden da forpligtet til at refundere Sælger for eventuelle ekstra udgifter som opstår. 

§ 7 Overføring af risiko

 1. Risikoen overføres til Køber så snart Sælger har leveret varerne til fragtselskabet eller en anden person som er ansvarlig for fragten. 
 2. Efter forespørgsel og på bekostning af Kunden, kan sælger forsikre varerne mod tyveri, skade, transport, brand, vandskader og andet der kan forsikres imod. Kunden skal informere Sælger om dette ved bestilling. 
 3. Delvise forsendelser er tilladte så længe at de ikke er urimelige for Kunden. Hvis Kunden nægter at acceptere varerne, er Kunden forpligtet til at betale en kompensation på 0,1 % af den totale nettoværdi per arbejdsdag. Det totale erstatningsansvar er begrænset til 10% af den totale nettosum af bestillingen. Derudover bekræfter Kunden at han/hun accepterer at dækkeomkostningerne ved midlertidig opbevaring som følge for varer der ikke er godkendte. Dette gælder også transportomkostningerne. Yderligere krav forbeholdes. Kunden forbeholder sig retten til at bevise at den egentlige skade påført på varen er lavere end det påståede beløb. 

§ 8 Reservation af ejerskab

 1. Enhver levering som gennemføres under reservation af ejerskab: ejerskabet overføres først til Kunden når Kunden har betalt fakturaen. Frem til da, kan Kunden ikke pantsætte varerne eller overføre ejerskabet af varerne til en tredjepart, eller påføre varerne andre værdier. 
 2. Sælgeren har ret til at kræve at Kunden returnerer det leverede produkt hvis Kunden trækker sig fra aftalen. Enhver pantsætning af det leverede produkt udgør en kontraktopsigelse. For at lade Sælger iværksætte tiltag i henhold til § 771 Tysk lov civile procedurer (ZPO), skal Kunden øjeblikkeligt informere Sælger skriftligt hvis produktet er pantsat eller på anden måde overtaget af en tredjepart. Hvis tredjeparten ikke er i stand til at refundere Sælgerens retsligt og / eller ikke-retslige omkostninger i henhold § 771 ZPO, er Kunden ansvarlig overfor Sælger ved eventuelle tab. 
 3. Hvis leveringsvarerne ikke kan skilles fra andre genstande som ikke tilhører Sælger, køber Sælger medejerskabet til det nye opjekt i henhold til værdien af de leverede varer til andre kombinerede genstande på tidspunktet for kombinationen. Hvis kombinationen er således at kundens genstand anses som hovedelementet, anses det som aftalt at Kunden overfører et forholdsmæssigt medejerskab til Sælger. Kunden skal have det eneste ejerskab eller medejerskab i varetægt for Sælger.
 4. Kunden har ret til at videresælge de leverede varer efter normal virksomhed; de tildeler Sælger krav mod sine købere eller tredjeparter af fakturaens totale beløb (inkl. moms) som kommer fra videresalg af varerne som leveres af os eller af varer som Sælgeren i henhold til ovenstående bestemmelser har ejerskab eller medejerskab af, uanset om den leverede vare er videresolgt med eller uden aftale. Hvis Sælger kun er medejer, skal opgaven begrænses til en del af kravet som er lig mængden af købesumskravet som er beregnet af Sælger for Kunden, samt eventuelle tillægskrav. Hvis kravet som følge af videresalg erstattes af et andet krav, f.eks. forsikringspenge eller erstatningskrav, gælder dette krav. Bestemmelsen om delvis tildeling af varerne, som Sælger er ejer eller medejer af i henhold til de foregående bestemmelser, er gældende. Hvis kravet om tildeling er på nuværende konto, skal Kunden tildele det endelige krav som udgør købesummen faktureret til Sælger. I alle tilfælde accepterer Sælger denne tildeling. Kunden har også ret til at indsamle krav efter bestemmelse. Sælger er autoriseret til at indsamle tilgodehavender på egen hånd, og samtidig love ikke at indkræve disse så længe at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser. I disse tilfælde kan Sælger bede om at Kunden informerer alle de tildelte krav og skyldnere og giver al nødvendig information til indhentning, samt relevante dokumenter og informerer debitorerne (tredjeparter) om bestemmelsen. Hvis Kunden effektivt har aftalt et forbud mod bestemmelsen med egen køber(e), har de ikke ret til at sælge varerne så længe forbeholdet om ejerskab forbliver effektivt.
 5. Suspensionen af indbetalinger eller dekret om insolvensprocedure samt indlevering af en lovbestemt erklæring i henhold til § 807 ZPO udelukker Kundens ret til at videresende de betingede varer, samt varer som er underlagt Sælgers medejerskab i henhold til § 6 Sektion 3, og at samle kravene som er tildelt Sælger. 
 6. Kunden skal opbevare varerne på en egnet måde, og forsikre dem mod tyveri, brand, vand, transport- og andre skader for egen regning. 
 7. Hvis ejerskabet af juridiske årsager kræver opførelse i et register, er Kunden forpligtet til at erklære sit samtykke til at udfylde dette i enhver ønsket form. Hvis ejerskab eller anden sikkerhed som er aftalt i henhold til disse vilkår ikke kan aftales med samme virkning som i tysk lov, men det er tilladt at reservere andre rettigheder eller sikkerhedsforanstaltninger, har Sælger ret til disse rettigheder. Kunden erklærer sit samtykke til dette og skal give den nødvendige hjælp.
 8. Kunden har ret til at frigøre Sælger for den betingede ejendom hvis værdipapirerne overstiger 110% af realisationsværdien. Kravet om frigørelse eksisterer også hvis den estimerede værdi af de betingede varer er 150% af værdien af de krav som skal sikres.

§ 9 Garanti

 1. Hvis andengrads-varer leveres, gælder § 2 Særvilkår for B-klasses materialer og 1B-varer. 
 2. Hvis Kunden ikke er forbruger, skal fejl omgående oplyses skriftligt til Sælger, senest 3 dage efter levering eller ved skjulte fejl. Hvis disse fejl ikke bliver rapporteret i tide, anses varerne som godkendte og accepterede, med alle iboende garantirettigheder som udløber.
 3. Hvis en fejl i de leverede førsteklassesprodukter rapporteres i tide inden for garantiperiode, kan Sælger enten vælge at ombytte eller reparere produkterne. Tydelige mangler skal meldes skriftligt og øjeblikkeligt til Sælger, senest 3 dage efter levering. Ved skjulte fejl, gælder denne regel dog fra opdagelsestidspunktet. Hvis reparation er umulig eller mislykkedes, kan Kunden kræve en prisreduktion eller ophævelse af kontrakten. Hvis fejlen ikke er rapporteret i tide, mister Kunden sine garantirettigheder. 
 4. Kunden skal give Sælger mulighed for at udføre de nødvendige reparationer indenfor rimelighedens grænser.  Hvis Kunden ikke udfører de nødvendige tiltag, står Sælger ikke til ansvar for eventuelle skader.
 5. Hvis produktets fejl er forårsaget af misbrug eller påvirkninger fra tredjeparter som ikke udtrykkeligt er autoriseret af Sælger, skal Kunden sørge for omkostningerne relateret til senere forbedringer (udskiftning, levering eller reparationer). Sælger vil informere Kunden på forhånd hvis dette er tilfældet. Hvis Kunden nægter efterfølgende forbedringer under disse omstændigheder, skal de refundere Sælgerens udgifter ved fremlæggelse af dokumentation.
 6. Hvis Kunden ikke er forbruger, udløber garantien 12 måneder efter levering. Hvis Kunden er forbruger, udløber garantien to år efter levering. Garantiperioden begynder så snart at varerne er modtaget. 
 7. Sælgeren ikke ansvarlig for skader som skyldes produktets mangel, med mindre at disse skader skyldes grov uagtsomhed eller væsentlige brud på pligter som Sælgeren selv har begået, af hans juridiske repræsentanter eller forvaltningsmyndigheder. Derudover er Sælger ikke ansvarlig for produktets fejl, hvis fejlen skyldes eventuelle ekstra specifikationer som Kunden ønsker. Ovennævnte gælder ikke for forventede skader som skyldes brug på væsentlige kontraktforpligtelser. I sådan et tilfælde, vil Sælgeren udelukkende være ansvarlig i den grad hvor skaden var forudsigelig. Ovennævnte begrænsning skal ikke være gældende hvis ansvar for skade opstår, noget som medfører skade på liv, lemmer eller sundhed som følge af grove brud på forpligtelser fra kunden selv, deres juridiske repræsentanter eller forvaltningsmyndigheder.
 8. Eventuelle krav i henhold til lovgivningen om produktansvar forbliver upåvirket.

§ 10 Returnering af leverede varer

Alle varer som er leveret af Sælger kan udelukkende returneres baseret på skriftlige aftaler. Dette gælder ikke ved begrundet tilbagetrækning af kontrakten eller med hensyn til begrundende garantikrav.  

§ 11 Kundens opsigelse af kontrakten 

Hvis Kunden trækker sig fra kontrakten eller afslutter dem af andre grunde uden lovlig grund for tilbagetrækningen, og hvis Sælger ikke er ansvarlig for denne opsigelse, har Sælger ret til at kræve den totale købspris som betaling eller refundering af udgifter som udgør 12% af bruttoen af kontraktsværdien, eller et minimum på 500 kr. Kunden er fri til at fremlægge beviser for, at en passende refusion i det relevante tilfælde er meget lavere end prisen som er angivet i punkt 1 i denne del.

§ 12 Ansvarsbegrænsning

 1. Sælgerens ansvar overfor Kunden vedrørende erstatning for skader, uafhængigt af juridiske årsager, er begrænset til kontinuerlig eller grov uagtsomhed med undtagelse af brud på vigtige kontraktsforpligtelser.
 2. Kundens erstatsningskrav bortset fra skader og svigt, skal udl'be senest 2 år efter kendskab til skaden og hvordan den opstod, uden denne information senest 3 år efter at skaden opstod.

§ 13 Privatliv

Ved håndtering af Kundens personoplysninger, skal Sælger følge alle forskrifterne i databeskyttelsesloven og har ret til at behandle og gemme alle data om forretningsforhold med kunden i henhold til den nævnte lovgivning. Derudover er Sælgeren under gældende lov bemyndiget til at indsamle oplysninger om kreditværdigheden fra handels- og økonomiske undersøgelsesbureauer. 

§ 14 Afsluttende bestemmelser

 1. Alle modificeringer og ændringer af disse vilkår og betingelser skal gøres skriftligt. 
 2. Forholdet mellem de kontraktmæssige parter skal styres af tysk lov. FNs konvention om kontrakter for internationale salg og varer(CISG) er ikke gældende. 
 3. Leipzig, Tyskland er stedet for eventuelle tvister som opstår fra eller i en forbindelse med indgået aftaleforhold eller forhold til kunden. 

§ 15 Krænkelsesklausul

Skulle individuelle bestemmelser i disse vilkår helt eller delvist blive ineffektive, skal gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke påvirkes af dette. I så fald skal aftaleparterne forpligte sig til at tolke og strukturere bestemmelserne på sådan en måde, at det økonomiske mål for tomrum eller ugyldige perioder opnås så langt som muligt.

Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue